strona główna :: dodaj do ulubionych :: regulamin :: kontakt

sobota, 13 sierpnia 2022r.  

Grypa ptaków

24.11.2021

HPAI

Rozporządzenie nr 27 Wojewody Lubelskiego z dn. 22.11.2021r. w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko wystąpienia grypy ptaków i wzmocnienia środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach utrzymujścych drób m.in. na terenie powiatu świdnickiego

 Rozporzadzenie nr 27

 

22.04.2021

 

Rozporządzenie nr 8 Wojewody Lubelskiego z dn. 21.04.2021r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego

 Rozporzadzenie nr 8

 

 

16.04.2021

 

Ulotka WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW

Grypa HPAI

 

04.01.2020

Rozporządzenie nr 4 Wojewody Lubelskiego z dn. 04.01.2020r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów krasnostawskiego, lubelskiego i świdnickiego.

Rozporzadzenie nr 4 Wojewody Lubelskiego

 

UWAGA HAPAI!!

Zalecenia dla drobnotowarowych hodowców drobiu- chów przyzagrodowy

 

Ulotka

 

Informacja dla hodowców drobiu

Ulotka dotycząca grypy ptaków- jesień 2017 r.

Ulotka drób jesień 2017 Ulotka UWAGA HAPAI Informacja dla hodowców drobiu

 

 

UWAGA!!!!

 

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI) z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

 

K o m u n i k a t

Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii ws. grypy ptaków

 

 

 

Warszawa dn. 14 lutego 2017r.

 

Zasady tymczasowej, minimalnej bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych, a także gęsi rzeźnych do 6 tyg. życia wypuszczanych na wolne powietrze w ramach aklimatyzacji.

 

Gęsi mogą być wypuszczane na wybieg pod warunkiem ustanowienia nad całym jego terenem zadaszenia, które kończy się z każdej niezwiązanej z budynkiem strony, pionową siatką do ziemi o oczkach zapobiegających przedostawaniu się dzikich ptaków na teren wybiegu.

 

Jeśli nie można zastosować ww. wariantu to:

Wypuszczanie gęsi na wybiegi może się odbywać wyłącznie w gospodarstwach, których wybiegi położone są min. 500 metrów od zbiorników wodnych, typu: rzeka, staw, jezioro.

 

Wybieg dla gęsi powinien być ogrodzony, a jego powierzchnia dla lepszego nadzoru powinna wynosić:

- co najmniej 0,5 m2 na sztukę w przypadku gęsi reprodukcyjnej,

- maksymalnie 19 kg na 1 m2 - dla młodych gęsi rzeźnych.

 

Teren wybiegu dla gęsi powinien być zaopatrzony w odpowiednią liczbę skutecznych odstraszaczy, zarówno dźwiękowych jak i wizualnych, dla ptaków dzikożyjących.

 

Gęsi mogą być wypuszczane w ciągu dnia w określonych godzinach, z wykluczeniem godzin wczesno - porannych i wieczornych.

 

W czasie przebywania gęsi na wybiegu, stada powinni pilnować wyznaczeni opiekunowie w liczbie 1 osoba na co najwyżej 1000 m 2 powierzchni wybiegu.

 

Ponadto, dla obu rodzajów wybiegów należy zapewnić następujące wymogi:

 

Teren wybiegu powinien być odkażany lub czyszczony i odkażany każdorazowo przed wypuszczeniem gęsi.

 

Stosowanie ściółki na wybiegu możliwie jest jedynie po jej każdorazowym odkażeniu.

 

Pojenie i karmienie gęsi na wybiegu jest całkowicie zabronione.

 

Osoba odpowiedzialna za gospodarstwo obowiązana jest do sporządzenia pisemnego planu działań i obowiązków, o których mowa powyżej, w tym ustalonych godzin udostępniania gęsiom wybiegu. W dokumentacji należy podać osoby odpowiedzialne za wdrażanie zasad bioasekuracji i ich weryfikację. Dokumentacja powinna być uzupełniania na bieżąco, nie rzadziej jednak niż raz dziennie, wraz z rejestrem zużycia środków dezynfekcyjnych, informacjami o awariach i naprawach wykonywanych na terenie wybiegów oraz wszelkimi stwierdzonymi na terenie wybiegu anomaliami, jak stwierdzenie jakichkolwiek objawów klinicznych lub upadków gęsi, a także gromadzenia się w okolicy gospodarstwa dzikich ptaków i występowania u nich jakichkolwiek objawów chorób, przede wszystkim osłabienia czy padnięć.

 

 

 

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

          W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych                z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016r. poz. 2091) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2091/1 Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdniku informuje, iż § 1 ust.1 pkt 2 lit. b   ww. rozporządzenia obliguje osoby utrzymujące drób lub inne ptaki, do zgłaszania powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Przepisy tego rozporządzenia obowiązują również w gospodarstwach utrzymujących drób na własne potrzeby.

Zgodnie z ww. wymienionym rozporządzeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1)   Zakazuje się:

a)    organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem drobiu, z wyłączeniem lotów treningowych lub konkursowych gołębi,

b)    przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ptaków,        o których mowa w lit. a, na targowiskach,

c)    pojenia drobiu oraz ptaków woda ze zbiorników, do których dostęp maja dzikie ptaki,

d)    wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,

2)   Nakazuje się:

a)    odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

b)    zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c)    utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d)    zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki,  co najmniej na 24 h przed przemieszczeniem, informacji             o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu,

e)    przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

f)      karmienie i pojenie drobiu i ptaków w sposób zabezpieczający paszę          i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

g)    wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, przed wjazdami i wyjazdami  z gospodarstwa w którym jest utrzymywany drób,

h)   stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich odzieży     i obuwia ochronnego, przeznaczonego do użytku wyłącznie w danym budynku,

i)     stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rak przed wejściem do budynków inwentarskich,

j)     oczyszczenie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

k)    powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu 72 h uczestniczyły              w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych          z obsługą drobiu,

l)     dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

W przypadku zaobserwowania u drobiu niepokojących objawów, mogących sugerować wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej, należy niezwłocznie powiadomić Inspekcję Weterynaryjną bądź lekarza weterynarii zajmującego się stadem.

 

                                    Z-ca  Powiatowego Lekarza Weterynarii

                                                        w Świdniku

 

APEL

do hodowców drobiu

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

                                Głównego Lekarza Weterynarii

 

Apel do hodowców drobiu

 

 

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych

Dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne,

w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

Podczas polowań na ptactwo łowne (m.in. kaczki, gęsi i inne gatunki ptaków łownych), myśliwi powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, przede wszystkim na drób.

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka, jednakże biorąc jednak pod uwagę dużą zmienność wirusów grypy oraz ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1, wskazana jest ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem lub ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z chorymi, padłymi lub wykazującymi objawy chorobowe ptakami oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów lub wydzielin.

W związku z powyższym zaleca się:

Niezwłoczne zgłaszanie każdego przypadku:

znalezienia większej liczby padłych dzikich ptaków (poza pojedynczymi sztukami),

obserwacji dzikich ptaków (także gatunków chronionych), których zachowanie może wskazywać na wystąpienie choroby zakaźnej (objawy ze strony układu nerwowego - skręt szyi, drżenia głowy, odłączanie się od stada, brak naturalnej bojaźliwości, niechęć do poruszania się),

 

do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) - zgodnie z art. 14 ustawy Prawo łowieckie,

Aby kontakt ze zwłokami dzikich ptaków odbywał się poprzez jednorazowe rękawiczki,

Aby po każdym kontakcie z żywymi dzikimi ptakami lub ich zwłokami umyć ręce wodą z mydłem oraz oczyścić i zdezynfekować odpowiednio obuwie i odzież,

Aby psy myśliwskie, które biorą udział w polowaniach nie powinny mieć kontaktu z drobiem przez co najmniej 72 godziny od momentu zakończenia polowania,

Aby myśliwi, którzy uczestniczyli w polowaniu na ptactwo łowne nie wykonywali czynności związanych z obsługą drobiu w ciągu 72 godzin od zakończenia polowania,

Aby odzież, obuwie i inne sprzęty wykorzystane podczas polowania, które mogą być skażone, po zakończeniu polowania zostały poddane oczyszczaniu i dezynfekcji, zanim zostaną wprowadzone do gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób,

Umieszczanie znalezionych martwych lub upolowanych ptaków podejrzanych o chorobę w pojemniku lub worku, który zabezpieczy przed ewentualnym rozprzestrzenieniem się wirusa grypy ptaków poprzez krew, wydzieliny lub wydaliny padłych lub odstrzelonych ptaków.

 

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia),
jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

 

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa,
w szczególności:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków
w których utrzymywany jest drób

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu
(spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu)

 

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

 

 


strona główna :: dodaj do ulubionych :: regulamin :: kontakt


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdniku