strona główna :: dodaj do ulubionych :: regulamin :: kontakt

sobota, 13 sierpnia 2022r.  

Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Świdniku

ROZDZIAŁ I


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1.      Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdniku działa w szczególności na podstawie:

1)        ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity                Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 ze zm.),

2)      Zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii                  (Dz. Urz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3 ze zm.),

3)      ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego                              (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

4)      ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.             poz. 1111 ze zm.),

5)      ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity                 Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.),

6)      ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182,               poz. 1228),

7)       niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

§ 2


1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej "Regulaminem", określa wewnętrzną strukturę, szczegółową organizację, tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świdniku                  oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu.

 

2.  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a)      Powiecie - należy przez to rozumieć powiat świdnicki,

b)      Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii                                  w Świdniku,

c)      Wojewódzkim Lekarzu  - należy przez to rozumieć Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,

d)     Powiatowym Lekarzu  - należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdniku,

e)      Zastępcy Powiatowego Lekarza - należy przez to rozumieć Zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdniku,

f)       Komórkach organizacyjnych - należy przez to rozumieć zespoły wieloosobowe                        i jednoosobowe oraz  samodzielne stanowiska pracy,

g)      Kierowniku - należy przez to rozumieć osobę kierującą Inspektoratem lub zespołem wieloosobowym.

§ 3

1. Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz.

2. Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza:

1) wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;

2) jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;

3) wynikających z odrębnych ustaw.

 

3. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.

 

4. Majątek Inspektoratu stanowi własność Skarbu Państwa, którego reprezentantem i dysponentem w granicach obowiązującego prawa jest Powiatowy Lekarz.

 

5. Terenem działania Inspektoratu jest obszar powiatu świdnickiego.

 

6. Siedziba Inspektoratu mieści się w Świdniku.

 

ROZDZIAŁ II


ORGANIZACJA  INSPEKTORATU

 

§ 4

 

1.  W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)      zespół do spraw zdrowia i  ochrony zwierząt;

2)      zespół do spraw bezpieczeństwa żywności;

3)      zespół do spraw pasz i utylizacji;

4)      zespół do spraw finansowo-księgowych;

5)      zespół do spraw administracyjnych; 

6)      samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej.

 

1.  Do kompetencji Powiatowego Lekarza  należy w szczególności:        

1)      zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;

2)      reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami                 i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach Inspektoratu;

3)      wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności pracowników Inspektoratu;

4)      udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności                         lub podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;

5)      zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;

6)      zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych                           oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.

§ 5

 

1. Powiatowy Lekarz realizuje zadania wynikające z ustawy o służbie cywilnej, w tym:

1) wykonuje zadania dyrektora generalnego w Inspektoracie;

2) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec członków korpusu służby cywilnej  

    w Inspektoracie.

 

 

§ 6

 

        Przelewy i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:

1)   Powiatowy Lekarz lub jego Zastępca lub osoba, o której mowa w § 7 ust. 2 oraz

2)   główny księgowy albo inny pracownik zastępujący głównego księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza, z zastrzeżeniem                      § 7 ust. 2.

 

 

ROZDZIAŁ III


     ZASADY REALIZACJI ZADAŃ I KIEROWANIA PRACĄ  INSPEKTORATU

 

§ 7

 

1.      W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca Powiatowego Lekarza.

 

2.      W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza i jego Zastępcy działalnością Inspektoratu kieruje pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza pracownik Inspektoratu.

 

3.      Powiatowemu Lekarzowi bezpośrednio podlega:

1)      zespół do spraw bezpieczeństwa żywności;

2)      zespół do spraw pasz i utylizacji;

3)      zespół do spraw finansowo - księgowych;

4)      zespół do spraw administracyjnych;

5)      samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej,

4.      Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1.

 

5.      Komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem zespołów jednoosobowych oraz samodzielnych stanowisk pracy, kierują  kierownicy zespołów.

 

6.  W zespołach, o których mowa w § 12-14 kierownikiem może być starszy inspektor weterynaryjny, a w razie jego braku inspektor weterynaryjny.

 

§ 8

  1. Kierownicy odpowiadają za:

1)        należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników                              z obowiązującymi przepisami prawa;

2)  porządek i dyscyplinę pracy;

3)  merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw.

 

  1. Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.

 

      3. Kierownicy wykonują obowiązki bezpośrednich przełożonych wynikające z ustawy                              z dnia 21 listopada 2008 r., o służbie cywilnej (t. j.  Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm.).

 

§ 9

 

1.      Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych                             i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, dokument, porozumienie, decyzja administracyjna.

 

2.      Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością oraz odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.

 

3.      Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych powinny być parafowane przez:

1)      pracownika zajmującego się sprawą;

2)      kierownika zespołu, z którego zakresem działania związany jest akt prawny;

3)      głównego księgowego - w przypadku gdy treść aktu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe;

4)      radcę prawnego pod względem formalnoprawnym i redakcyjnym.

 

4.      Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:

1)      pracownika zajmującego się sprawą;

2)      kierownika komórki organizacyjnej, z której zakresem działania związany jest dokument;

3)      głównego księgowego - w przypadku, gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.

 

 

5.        Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę a także                 za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym.

 

§ 10

 

Pracownicy Inspektoratu, którzy dostali imiennie upoważnienia od Powiatowego Lekarza Weterynarii podpisują pisma oraz decyzje administracyjne.

 

§ 11

 

1.      Symbolikę oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych                  i stanowisk pracy określa załącznik nr 2.

 

2.      Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu ustala instrukcja kancelaryjna.

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

§ 12

 

1. Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy:

1)   zwalczanie zakaźnych chorób zwierząt,  w tym między innymi:

a) przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi notyfikacji, zwalczania i rejestracji oraz prowadzenie dochodzenia epizootycznego                        i innych czynności celem potwierdzenia lub wykluczenia zgłoszonej choroby,

b) prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej;

2)      kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej przez podmioty zajmujące się tą działalnością, umieszczone                   w rejestrze Powiatowego Lekarza;

3)      przeprowadzanie kontroli pracy lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza do wykonywania:

a)      ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych,

b)      nadzoru nad spędami i innymi miejscami gromadzenia zwierząt,

c)      badania zwierząt w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z nadzorem nad ich transportem i wystawianiem świadectw zdrowia;

4)  opracowywanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;

5)  przeprowadzanie kontroli w handlu, wwozie i wywozie zwierząt;

6)      przeprowadzanie kontroli zdrowia zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu;

7)      przeprowadzanie kontroli rejestracji i identyfikacji zwierząt;

8)      prowadzenie i aktualizacja rejestru nadzorowanych podmiotów w części dotyczącej przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

9)      pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów, dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;

10)  gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących występowania chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji, w tym stwierdzania zoonozy lub wykrycia czynnika zoonotycznego;

11)  prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości                                     i raportowania wynikających z obowiązujących przepisów;

12)  kontrolowanie zagrożeń epizootycznych lub epidemiologicznych związanych                             z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług z zakresu medycyny weterynaryjnej;

13)  przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie zdrowia zwierząt                      i o ochronie zwierząt, w tym nad zachowaniem dobrostanu w zakresie dotyczącym wykonywanych zadań;

14)  przygotowywanie projektów aktów administracyjnych wynikających z wykonywania wyżej wymienionych zadań;

15)  wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt szczególnie w przypadku zaistnienia szczególnego zagrożenia epizootycznego lub epidemiologicznego;

16)  przygotowywanie dokumentów dla Powiatowego Lekarza  wynikających z przepisów o ochronie zwierząt;

17)  przeprowadzanie kontroli znakowania i rejestracji zwierząt w siedzibach stad, w tym spełniania wymogów wzajemnej zgodności w obszarach identyfikacji i rejestracji zwierząt, zdrowia publicznego, zdrowia roślin, zdrowia zwierząt oraz dobrostanu zwierząt;

18)  współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w zakresie wymiany informacji merytorycznych oraz danych potrzebnych do raportowania z wykonanych zadań potrzebnych do rozliczeń finansowych lub opracowania budżetu zadaniowego i innych potrzeb w zakresie właściwości komórek organizacyjnych Inspektoratu;

19)  obsługa systemów komputerowych dotyczących przedmiotowego zakresu działania Zespołu.

2. Zespół podlega bezpośrednio Zastępcy Powiatowego Lekarza - kierownikowi zespołu.

3.    W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi dwóch inspektorów weterynaryjnych.

 

§ 13.

 

1. Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności należy:  

 

1)      przeprowadzanie kontroli w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji, przechowywaniu, umieszczaniu na rynku, sprzedaży bezpośredniej, a w szczególności w zakresie:

a)      spełniania wymagań weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku oraz przywożonych  i przeznaczonych na rynek krajowy,

b)      spełniania wymagań dotyczących poszczególnych etapów produkcji, w tym produkcji pierwotnej,

c)      warunków, trybu i zakresu prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakładzie, w tym opracowania, wdrożenia i realizacji systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (system HACCP),

d)     sposobu znakowania, pakowania i przechowywania tych produktów,

e)      wymagań dotyczących świadectw zdrowia, handlowych dokumentów identyfikacyjnych lub innych dokumentów dołączonych do tych produktów,

f)       wymagań dotyczących środków transportu przewożących produkty pochodzenia zwierzęcego,

g)      sposobu badania zwierząt rzeźnych, badania i oceny ich mięsa, mięsa zwierząt łownych oraz sposobu postępowania z mięsem niezdatnym do spożycia,

h)      sposobu prowadzenia dokumentacji, w tym sposobu dokumentowania pochodzenia zwierząt, z których lub od których pozyskuje się te produkty oraz zakresu i sposobu prowadzenia rejestru zwierząt, a także sposobu dokumentowania pochodzenia tych produktów oraz zakresu i sposobu prowadzenia rejestru tych produktów;

2) ustalanie i prowadzenie listy osób wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa                                                   oraz prowadzenie nadzoru merytorycznego dotyczącego właściwego wykonywania przez       te osoby czynności z wyznaczenia;

3)  pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dotyczących:

a)      badania zwierząt rzeźnych i mięsa,

b)     nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

c)      pobierania próbek do badań na zawartość pozostałości chemicznych, biologicznych                  i produktów leczniczych u zwierząt żywych, w tkankach i narządach zwierząt martwych, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

4)      przeprowadzanie kontroli przestrzegania wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie w zakresie minimalnych warunków higieny.

5)      przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia25 sierpnia 2006 r.                                    o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. Nr 171, poz. 1225);

6)      szkolenia lekarzy wolnej praktyki wyznaczonych do sprawowania urzędowych czynności w zakresie nadzoru nad środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego, w tym badania zwierząt rzeźnych i mięsa;

7)      prowadzenie i aktualizacja rejestru nadzorowanych podmiotów w części dotyczącej przepisów ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego, w tym rejestru podmiotów prowadzących produkcję podstawową;

8)      prowadzenie rejestru urzędowych pieczęci do znakowania mięsa zwierząt rzeźnych                        i łownych poddanego kontrolom urzędowym oraz rejestru obowiązującej dokumentacji            w zakresie badania przedubojowego i poubojowego;

9)      przygotowywanie projektów aktów administracyjnych wynikających z wykonywania  wymienionych zadań;

10)  prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej        z przepisów;

11)  wykonywanie czynności związanych z kontrolą znakowania i rejestracji zwierząt związanych z ubojem i transportem zwierząt rzeźnych;

12)  pobieranie próbek do badań  laboratoryjnych  na zawartość substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych u zwierząt,                           w produktach pochodzenia zwierzęcego;

13)  współpraca z zespołem do spraw zdrowia i ochrony zwierząt przy wykonywaniu zadań                   z zakresu ochrony zwierząt zwłaszcza związanych z ubojem i transportem zwierząt;

14)  wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, szczególnie w przypadku zaistnienia zagrożenia epizootycznego w podmiotach wytwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego;

15)  współpraca z zespołem do spraw pasz i utylizacji w zakresie wspólnej kontroli podmiotów nadzorowanych;

16)  współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w zakresie wymiany informacji merytorycznych oraz danych potrzebnych do raportowania z wykonanych zadań do rozliczeń finansowych, opracowania budżetu zadaniowego i innych potrzeb w zakresie właściwości komórek organizacyjnych Inspektoratu;

17)  obsługa systemów komputerowych dotyczących przedmiotowego zakresu działania Zespołu.

2.   W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi starszy inspektor weterynaryjny                    do spraw bezpieczeństwa żywności - jednoosobowa komórka organizacyjna.

 

§ 14.


1. Do zadań zespołu do spraw zespołu do spraw pasz i utylizacji należy:

1)      przeprowadzanie kontroli wytwarzania, obrotu, przechowywania i stosowania pasz                   oraz pasz na własne potrzeby w gospodarstwach rolnych, pobieranie próbek do badań,                w tym do badań w ramach Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz, kontrola podmiotów wytwarzających pasze oraz zajmujących się obrotem lub sprzedażą pasz;

2)      przeprowadzanie kontroli pozyskiwania i przechowywania ubocznych produktów zwierzęcych;

3)      przeprowadzanie kontroli stosowania pasz;

4)      przeprowadzanie kontroli podmiotów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego w zakresie wytwarzania i utylizacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; 

5)      prowadzenie i aktualizacja rejestru nadzorowanych podmiotów w części dotyczącej przepisów ustawy o paszach, w tym rejestru podmiotów prowadzących produkcję podstawową;

6)      przyjmowanie informacji o niebezpiecznych paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno                          -Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych paszach oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznymi paszami, a następnie przekazywanie tych informacji  do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia                     25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. Nr 171, poz. 1225);

7)      współpraca z zespołem do spraw zdrowia i ochrony zwierząt przy wykonywaniu zadań                  z zakresu ochrony zwierząt;

8)      wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, szczególnie w przypadku zaistnienia zagrożenia epizootycznego w podmiotach wytwarzających pasze;

9)      przygotowywanie projektów aktów administracyjnych wynikających z wykonywania  wymienionych zadań;

10)  prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej       z przepisów;

11)  pobieranie próbek do badań  laboratoryjnych  na zawartość substancji niepożądanych, zabronionych, niedozwolonych  pozostałości chemicznych, biologicznych i skażeń promieniotwórczych w paszach, produktach leczniczych i wodzie przeznaczonej                       do pojenia zwierząt;

12)  współpraca z zespołem do spraw bezpieczeństwa żywności w zakresie wspólnej kontroli podmiotów nadzorowanych;

13)  współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w zakresie wymiany informacji merytorycznych oraz danych potrzebnych do  raportowania z wykonanych zadań do rozliczeń finansowych, opracowania budżetu zadaniowego i innych potrzeb               w zakresie właściwości komórek organizacyjnych Inspektoratu;

14)  obsługa systemów komputerowych dotyczących przedmiotowego zakresu działania Zespołu.

 

2.   W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji - jednoosobowa komórka organizacyjna.

 

§ 15

1. Do zadań zespołu do spraw finansowo-księgowych należy:

1)      opracowywanie i realizacja planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz zatrudnienia;

2)      sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej;

3)      prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki;

4)      dokonywanie wstępnej oceny kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

5)      dekretacja dowodów księgowych oraz zatwierdzanie pod względem formalno                         -rachunkowym;

6)      obsługa bankowa Inspektoratu;

7)      bieżące monitorowanie realizacji planu finansowego jednostki i sporządzanie analiz ekonomicznych i finansowych;

8)      naliczanie i sporządzanie list płac pracowników jednostki i zleceniobiorców;

9)      dokonywanie rozliczeń publiczno-prawnych i rozliczeń podatkowych                                oraz z pracownikami;

10)        obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

11)        prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentów związanych z przyjęciem               do pracy i rozwiązaniem umowy o pracę;

12)        prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy;

13)        ustalanie uprawnień do nagród, przygotowywanie dokumentacji związanej z pozostałymi decyzjami personalnymi;

14)        obsługa informatyczna, w szczególności obsługa i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej.

2. Główny księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych                     w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości oraz realizację następujących zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:

1)      prowadzenia rachunkowości Inspektoratu;

2)      wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

3)      dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych                                z planem finansowym;

4)      dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

  1. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1)     główny księgowy - kierownik zespołu;

2)     starszy specjalista do spraw księgowości.

§ 16

1. Do zadań zespołu do spraw administracyjnych należy:

1)      przyjmowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek;

2)      sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie;

3)      wysyłanie korespondencji i przesyłek;

4)      przyjmowanie i nadawanie  faksów oraz obsługa poczty elektronicznej itp.;

5)      prowadzenie ewidencji legitymacji służbowych i upoważnień;

6)      prowadzenie ewidencji pieczęci i odznak;

7)      gospodarka drukami ścisłego zarachowania;

8)      udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych zespołów lub stanowisk pracy;  

9)       prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów  do badań w zakresie zwalczania chorób zakaźnych, realizacji krajowego planu monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach,   w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego,  w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz  w paszach;

10)  zaopatrywanie Inspektoratu we wszelkiego rodzaju sprzęt, aparaturę, materiały, druki itp. niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania;

11)  prowadzenie składnicy akt;

12)  przygotowanie dokumentacji związanej z umowami cywilno-prawnymi zawieranymi       z lekarzami weterynarii do wykonywania ustawowych zadań Inspekcji                                oraz rozliczanie tych umów;

13)  pomoc w pracy zespołu do spraw finansowo-księgowych (np. kontrola formalno                    - rachunkowa rozliczeń zadań zleconych) oraz w pracach pozostałych komórek organizacyjnych Inspektoratu w zakresie posiadanych kompetencji   i udzielonych upoważnień;

14)  obsługa samochodów służbowych;

15)  organizowanie i kontrolowanie prowadzonych konserwacji, napraw i remontów instalacji, sprzętu i aparatury oraz racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych.

2.      W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi starszy specjalista - jednoosobowa komórka organizacyjna.

 

 

§ 17

 

1. Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy:

1)      zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniu przed sądami, organami administracji państwowej oraz innymi jednostkami i instytucjami;

2)      przygotowywanie opinii prawnych z zakresu działania urzędu;

3)      udzielanie porad prawnych pracownikom urzędu w zakresie załatwianych przez nich spraw;

4)      sprawdzanie pod względem formalno - prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawa wewnętrznego (zarządzeń, regulaminów), umów, porozumień, decyzji i innych dokumentów sporządzanych przez pracowników;

5)      bieżące informowanie pracowników merytorycznych Inspektoratu o zmianach
w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Inspekcji Weterynaryjnej.

 


strona główna :: dodaj do ulubionych :: regulamin :: kontakt


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdniku